Scheme For B.E. First Year

B.E.First Sem

B.E. Second Sem

 

Bio-Technology Deptt.

B.Tech. ( Bio-Tech ) First Sem

B.Tech. ( Bio-Tech ) Second Sem

3 & 4 Sem

5,6,7 & 8 Sem

 

Chemical Engineering Deptt.

B.E. ( Chemical Engg ) First Sem

B.E.( Chemical Engg ) Second Sem

3 & 4 Sem

5,6,7 & 8 Sem

Computer Science & Engineering Deptt

3 & 4 Sem

5,6,7,8 Sem

Inofrmation & Technology Deptt.

3 & 4  Sem

5,6,7 & 8 Sem

 

Electronics & Communication Deptt.

3 & 4 Sem

5,6,7 & 8 Sem

Electrical Engineering Deptt.

3 & 4 Sem

5,6,7 & 8 Sem

Computer Technology Deptt.

3 & 4 Sem

5,6,7 & 8 Sem

Mechanical Engineering Deptt.

3 & 4 Sem

5,6,7 & 8 Sem

 Syllabus PG

Computer Sc. Engg ( M.Tech.)

M.C.A.

Chemical Engg ( M.Tech.)

Electronics Engg. ( M.Tech.)