1. Stake holders list of department

Sr. No.

Name of the Stake holder

1

Deepika Kumari

2

Mitu Mandal

3

P Vijiya

4

Shaheen Siddiqui

5

Soni Kumari

6

Akash Gaurav

7

Deepak Kumar

8

Supantha Biswas

9

Raman Kumar

10

Sujeet Kumar

11

Saurabh Sagar Sinha

12

Ashvini Goutam Nimsatkar

13

Ashwini Ashok Raut

14

Asmita Ramakant Patil

15

Darshana Ganesh

16

Aishwarya Singh

17

Ajinkya Nawaratanrao Kanfade

18

Anurag Agrawal

19

Gaurav Kumar

20

Komal Krushnarao Kumbhare